Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 4

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 4

Bài1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
Câu1: Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50-60. nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX
a/. Đứng thứ nhất trên thế giới                                      b/. Đứng thứ hai trên thế giới
c/. Đứng thứ ba trên thế giới                                         d/. Đứng thứ tư trên thế giới

Câu 2: Ý đúng nhất về chính sách đối ngoại của Liên Xôsau chiến tranh thế giới thứ hai
a/. Hoà bình, trung lập
b/. Hoà bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới
c/. Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ huỷ diệt loài người.
d/. Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến cuả Mĩ
Câu 3: Ý đúng nhất về sự kiện đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước ( Liên Xô) và bước đầu trở thành hệ thống thế giới:
a/.Sự ra đời các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
b/.Sự ra đời nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa
c/. Sự ra đời nước cộng hoà Ấn Độ
d/. Câu a và b
Câu 4: Ý đúng nhất về những thiếu sót và sai lầm cơ bản mà công cuộc xây dựng CNXH ở các nước Đông Âu đã phạm phải:
a/. Rập khuôn một cách giáo điều theo mô hình xây dựng CNXH ở Liên Xô
b/. Chủ quan, duy ý chí, không tuân theo quy luật khách  quan của lịch sử
c/. Thiếu dân chủ, thiếu công bằng xã hội và vi phạm pháp chế XHCN
d/. Nhà nước nắm độc quyền về kinh tế
Câu 5: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự sụp đổ của chế độ XHCN Liên Xô và Đông Âu:
a/. Đã xây dựng một mô hình CNXH chưa đúng đắn, chưa phù hợp
b/. Chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động lớn của tình hình thế giới
c/. Những sai lầm về chính trị, tha hoá về phẩm chất đạo đức của một số người lãnh đạo
d/.Hoạt động chống phá  của các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước.
Bài 2: Các nước Á, Phi, Mĩ latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai
Câu 1: Điều kiện cơ bản nhất quyết định sự thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc
a/. Lực lượng cách mạng phát triển mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai
b/. Được sự giúp đỡ của Liên Xô
c/.Tác động của phong trào cách mạng thế giới
d/. Nhân dân trong nước ủng hộ cách mạng
Câu 2: Thời gian thành lập nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa:
a/. Tháng 10-1948                                                                      b/. Tháng 10-1949
c/. Tháng 10-1950                                                                      d/. Tháng 10-1951
Câu 3: Tình hình Trung Quốc từ năm 1959 đến năm 1978:
a/. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ
b/. Ổn định về kinh tế, thực hiện đường lối đối ngoại tích cực
c/. Không ổn định kinh tế, thực hiện đường lối đối ngoại bất lợi  cho cách mạng thế giới
d/. Thực hiện công cuộc cải cách đất nước
Câu 4: Chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong những năm 80 thế kỉ XX:
a/. Thực hiện đường lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc
b/. Bắt tay với Mĩ chống lại Liên Xô.
c/. Gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam
d/. Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới
Câu 5: Thời gian thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á
a/. Ngày 8/8/1967                                                                      b/. Ngày 8/8/1968
c/. Ngày 8/8/1969                                                                      d/. Ngày 8/8/1970
Câu 6: Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai là
a/. Ai Cập                             b/. Angiêri                                    c/. Êtiôpi                              d/. Tuynidi
Câu 7: Thời gian hầu hết các nước Bắc phi, Tây Phi, giành độc lập dân tộc
a/. 1945-1954                                                                             b/.1954-1960
c/.1960-1975                                                                              d/.1975-1991
Câu 8: Năm được gọi là" Năm Châu Phi"
a/. Năm 1954                                                                             b/. Năm 1960
c/. Năm 1975                                                                             d/. Năm 1959
Câu 9: Nước tiêu biểu nhất trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân ở Châu Phi là
a/. Ai Cập                                                                                  b/. Angiêri
c/. Êtiôpi                                                                                    d/. Tuynidi
Câu 10: Trong cuộc đấu tranh chống  chủ nghĩa thực dân kiểu mới, Mĩ latinh được mệnh danh là:
 a/. "Hòn đảo tự do"                                                                  b/. "Lục địa mới trỗi dậy"
c/. "Đại lục núi lửa"                                                                   d/. "Tiền đồn của CNXH"
Câu 11: Nguyên nhân Mĩ chống lại phong trào cách mạng ở khu vực Mĩ latinh từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX đến nay
a/. Chủ nghĩa xã hội đang lan rộng ở khu vực Mĩ latinh
b/.Các nước Mĩ latinh đã lần lượt đánh bại được các thế lực thân Mĩ, giành độc lập và chủ quyền của dân tộc mình
c/. Chế độ XHCN đã sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, phong trào cách mạng Mĩ latinh mất chỗ dựa, lâm vào tình trạng khó khăn.

d/.Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh, trở thành " lục địa bùng cháy"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét