Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 5

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 5
Bài 3: Mĩ, Nhật, Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
Câu 1: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai
a/. Dựa vào thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật, điều chỉnh lại hợp lý cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ thuật nâng cao năng suất lao động

b/.Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao
c/. Quân sự hoá nền kinh tế để buôn bán vũ khí, phương tiện chiến tranh
d/. Điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi
Câu 2: Lí do Mĩ đạt được nhiều thành tựu rực rơ ̃về khoa học-kĩ thuật
a/. Mĩ là nước khởi đầu cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai
b/. Chính sách Mĩ đặc biệt quan tâm phát triển khoa học- kĩ thuật, coi đây là trung tâm  chiến lược để phát triển đất nước
c/. Nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã sang Mĩ, nhiều phát minh khoa học được nghiên cứu và ứng dụng tại Mĩ.
d/. Mĩ chủ yếu là mua bằng phát minh
Câu 3: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thứ hai
a/. Biết xâm nhập thị trường thế giới
b/. Tác dụng của những cải cách dân chủ
c/. Truyền thống " Tự lực tự cường"
d/. Áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật
Câu 4: Chính sách đối ngoại của Pháp sau chiến tranh thứ hai
a/. Cải thiện quan hệ với Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu
b/. Tích cực chạy đua vũ trang
c/. Chống Liên xô và các nước XHCN
d/. Đồng minh của Mĩ
Câu 5: Thời gian thành lập khối thị trường chung Châu Âu ( EEC)
a/. Tháng 1-1949                                                                        b/. Tháng 5-1955
c/. Tháng 3-1957                                                                        d/. Tháng 3-1958
Bài 4: Quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai
Câu 1: Các nước đã tham gia hội nghị Ianta
a/. Anh, Pháp, Mĩ                                                                      b/. Anh, Liên xô, Trung Quốc
c/. Liên xô, Trung Quốc, Mĩ                                                      d/. Liên xô, Anh, Mĩ
Câu 2: Những người đã tham gia hội nghị Ianta
a/. Đờ Gôn, Sớcsin, Tơruman                                                   b/. Sớcsin, Xtalin, Mao Trạch Đông
c/. Xtalin, Mao Trạch Đông,Tơruman                                       d/. Xtalin, Sớcsin, Tơruman
Câu 3: Thời gian Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc
a/. Tháng 9-1967                                                                        b/. Tháng 9-1977
c/. Tháng 9-1987                                                                        d/. Tháng 9-1997
Câu 4: Nội dung gây nhiều tranh cải nhất giữa ba cường quốc Liên xô, Mĩ, Anh tại hội nghị Ianta
a/. Giải quyết hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm
b/. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận
c/. Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc
d/. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật
Bài 5: Sự phát triển khoa học- kĩ thuật
Câu 1: Nước khởi đầu khoa học- kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai
a/. Anh                                                                                       b/. Pháp
c/. Mĩ                                                                                         d/. Nhật
Câu 2: Nguồn gốc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai
a/. Do yêu cầu cuộc sống
b/. Do yêu cầu chiến tranh thế giới thứ hai
c/. Những thành tựu khoa học- kĩ thuật  cuối thế kỷ XIX đầu thế kỹ XX, tạo tiền đề và thúc đẩy sự bùng nổ cách mạng khoa học- kĩ thuật lần hai
d/. Tất cả đều đúng
Câu 3: Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm
a/. 1940                                                                                      b/. 1942
c/. 1945                                                                                      d/.1946
Câu 4: Tác động của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật đối với đời sống của xã hội loài người là
a/. Làm thay đổi vị trí, cơ cấu các ngành sản xuất và các vùng kinh tế
b/. Sử dụng năng lượng nhiên liệu than đá nhiều hơn dầu mỏ
c/. Làm thay đổi cơ cấu dân cư với xu hướng dân số lao động tăng

d/. Trong công nghiệp các quốc gia ít chú trọng đến sự nghiệp giáo dục đào tạo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét