Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 6

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 6
A/- PHẦN THẾ GIỚI:
Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Câu 1: Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế  trong những năm 1945 - 1950 là:

  a/. Liên Xô nhanh chóng khôi phục đất nước bị chiến tranh tàn phá.
  b/. Tiến hành công cuộc xây dựng CNXH đã bị gián đoạn từ năm 1941.
  c/. Xây dựng nền kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh với Mĩ.
  d/. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới.
Câu 2:  Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh là:
  a/. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
  b/. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của    trái đất.
  c/. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.
  d/. Giữa thập niên 70 (thế kỉ XX), sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm khoảng 20% tổng sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.
Câu 3: Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ ?
  a/. Mở rộng lãnh thổ.
  b/. Duy trì hòa bình an ninh thế giới.
  c/. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
  d/. Khống chế các nước khác.
Câu 4: (Điền vào chỗ trống của bảng) Những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX.
Thời gian
Thành tựu
1949

1957

1961

Giữa thập niên 70 (thế kỉ XX)


Câu 5: Hoàn thành những mốc thời gian và sự kiện lịch sử chính đã diễn ra ở Liên Xô theo bảng dưới đây:
Thời gian
Nội dung

Tổng thống M.Goocbachốp tuyên bố bắt đầu công cuộc cải tổ về mọi mặt ở Liên Xô.
19/8/1991


Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) được thành lập bao gồm 11 nước.
25/12/1991


Câu 6: Hậu quả nghiêm trọng nhất của sự sụp đổ CNXH ở Đông Âu là:
  a/. Chính phủ mới thiết lập ở các nước Đông Âu quay lại con đường phát triển TBCN, tuyên bố từ bỏ CNXH.
  b/. Chế độ đa nguyên, đa đảng về chính trị được thực hiện ở các nước Đông Âu .
  c/. Nền kinh tế các nước Đông Âu chuyển sang kinh tế thị trường.
  d/. Đổi mới tên nước và ngày Quốc khánh, gọi chung là nước cộng hòa.
Bài 2: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Câu 7: Biểu hiện nào chứng tỏ lực lượng cách mạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo ngày càng lớn mạnh .
  a/. Liên Xô chuyển giao vùng Đông Bắc Trung Quốc, vùng công nghiệp có vị trí chiến lược và toàn bộ vũ khí của hơn 1 triệu quân Quan Đông Nhật, cho Đảng Cộng sản Trung Quốc .
  b/. Vùng giải phóng mở rộng gồm 19 khu căn cứ, chiếm 1/4 đất đai và 1/3 dân số cả nước .
  c/.Từ  6/1947 đến đầu 1949 quân giải phóng Trung Quốc đã loại khỏi vòng chiến 1.540.000 tên địch .
  d/. Cả a,b và c đều đúng .
Câu 8:Tưởng Giới Thạch đã phát động cuộc nội chiến chống Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày:
  a/. 14/8/1954                                                                              b/. 20/6/1946
  c/. 20/7/1947                                                                              d/. 1/10/1947
Câu 9: Khối quân sự  được thành lập ở Đông Nam Á vào 9/1954 là:
  a/. NATO                                                                                   b/. CENTO
  c/. SEATO                                                                                 d/. ASEAN
Câu 10:Những nước tham gia thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á tại Băng Cốc  (8/1967) là:
  a/. Việt Nam, Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia.
  b/. Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Brunây.
  c/. Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Malaixia.
  d/. Malaixia, Philippin, Mianma, Thái Lan, Indonexia.
Câu 11: Ghi nội dung những sự kiện lịch sử chính của nước Lào Trong bảng sau:
 
Sự kiện
Nội dung chính
Ngày 23/8/1945

Ngày 12/10/1945

Tháng 3/1946

Từ 1947

Ngày 20/1/1949

Ngày 13/8/1950

Năm 1953 - 1954

Năm 1964 - 1969

Ngày 21/2/1973

Ngày2/12/1975

Câu 12: Ghi nội dung những sự kiện lịch sử  của Campuchia trong bảng sau:
Thời gian
Nội dung
Tháng 10/1945

Ngày19/6/1951

Ngày 9/11/1953

Ngày 3/12/1978

Ngày 7/1/1979

Câu 13: Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi Vì sao?
  a/. Tất cả các nước châu Phi đêu giành được độc lập .
  b/. Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lựợt tan rã .
  c/. Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập .
  d/.Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi .
Câu 14: Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phong trào giải phóng dân tộc ở nước nào của châu Phi:
  a/. Ai Cập                                                                                  b/. Tuynidi
  c/. Angôla                                                                                  c/. Angiêri
Câu 15: Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về cơ bản  của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi:
  a/. Năm 1960 "Năm châu Phi" .
  b/. Năm 1962 Angiêri giành được độc lập .
  c/. 11/11/1975 nước cộng hòa nhân dân Angôla ra đời .
  d/. Năm 1994 Nen-xơn Manđêla trở thành tổng thống da đen  đầu tiên ở Nam Phi .
Câu 16: Vì sao  sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ la tinh được mệnh danh là "Đại lục bùng cháy"?
  a/. Ở đây thường xuyên xãy ra cháy rừng .
  b/. Ở đây nhân dân đã đứng lên chống đế quốc Mĩ .
  c/. Ở đây có cuộc cách nổi tiếng nổ ra và thắng lợi ở Cuba .
  d/. Các nước đế quốc dùng Mĩ la tinh làm bàn đạp tấn công vào nước Mĩ .
Câu17: Nước được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh" ?
  a/. Achentina
  b/. Chi lê
  c/. Nicanagoa

  d/. Cuba

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét