Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: p9

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: p9
LỊCH SỬ VIỆT NAM

Bài 3:  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM
TRƯỚC THÀNH LẬP ĐẢNG(1925 - 1930)

Câu 1: Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên thành lập vào thời gian nào? Ở đâu?
  a/. Tháng 5 - 1925 ở Quảng Châu(TQ)
  b/. Tháng 6 - 1925 ở Hương Cảng(TQ)
  c/. Tháng 7 - 1925 ở Quảng Châu(TQ)
  d/. Tháng 6 - 1925 ở Quảng Châu(TQ)
Câu 2: Cơ quan ngôn luận của hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên là:
  a/. Báo Thanh Niên                                                        b/. Tác phẩm "Đường Cách Mệnh"
  c/. Bản án chế độ tư bản Pháp                                       d/. Báo Người Cùng Khổ
Câu 3: Việt Nam quốc dân đảng là một Đảng chính trị theo xu hướng nào?
  a/. Dân chủ vô sản                                                         b/. Dân chủ tư sản
  c/. Dân chủ tiểu tư sản                                                   d/. Dân chủ vô sản và tư sản
Câu 4: Khởi nghĩa Yên Bái thất bại là do nguyên nhân khách quan nào?
  a/. Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo
  b/. Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng còn non yếu
  c/. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động
  d/. Đế quốc Pháp còn mạnh
Câu 5: Số nhà 5 D phố Đàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện:
  a/. Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
  b/. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng
  c/. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời
  d/. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
Câu 6: Cơ quan ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng là:
  a/. Báo Nhành Lúa
  b/. Báo Người Nhà Quê
  c/. Báo Búa Liềm
  d/. Báo Tiếng Chuông Rè
Câu 7: Nối tên các tổ chức cộng sản nối liền với các địa bàn hoạt động sau đây:
Các tổ chức cộng sản
Địa danh
1.Đông Dương cộng sản đảng 2.An Nam cộng sản đảng 3.Đông Dương cộng sản liên đoàn
a.Nam kì b.Trung kì c.Bắc kì d.Trung Quốc

Bài 4:  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
Câu 1: Từ ngà 7 - 2 - 1930, hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản họp ở đâu?
  a/. Quảng Châu (Trung Quốc)
  b/. Ma Cao (Trung Quốc)
  c/. Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc)
  d/. Hương Cảng (Trung Quốc)
Câu 2: Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào?
  a/. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng
  b/. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
  c/. Đông Dương cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
  d/. An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
Câu 3: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản                                                                                         
(3 - 2 - 1930) thể hiện như thế nào?
  a/. Thống nhất các tổ chức cộng sản để  thành lập một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam
  b/. Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên để Hội nghị thông qua
  c/. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào VN
  d/. Câu a, b đúng
Câu 4: Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị         đầu tiên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đó là:
  a/. Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản
  b/. Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để
  c/. Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc
  d/. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc
Câu 5: Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là lực lượng nào?
  a/. Công nhân và nông dân
  b/. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, trung nông
  c/. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến
  d/. Câu a, b, c đúng
Câu 6: Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng cộng sản Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ nhất vào thời gian nào? Ở đâu?
  a/. 3 - 2 - 1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc)
  b/.10 - 1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc)
  c/. 3 - 1930 tại Ma Cao (Trung Quốc)
  d/. 10 - 1930 tại Quảng Châu (Trung Quốc)
Câu 7: Đảng cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?
  a/. Tháng 3 - 1930
  b/. Tháng 5 - 1930
  c/. Tháng 10 - 1930
  d/. Tháng 12 - 1930
Bài 5:  PHONG TRÀO 1930 - 1931 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH HỒI PHỤC
LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG
Câu 1: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931?
  a/. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933
  b/. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩaYên Bái
  c/. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo cách mạng và nông dân đứng lên chống đế quốc và phong kiến
  d/. Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân
Câu 2: Từ tháng 5 đến tháng 8 - 1930, trung tâm của phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu?
  a/. Miền Trung
  b/. Miền Bắc
  c/. Miền Nam
  d/. Trong cả nước
Câu 3: Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng            1930 - 1931 là khẩu hiệu nào?
  a/. "Độc lập dân tộc" và "Ruộng đất dân cày"
  b/. "Tự do dân chủ" và "Cơm áo hoà bình"
  c/. "Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian" và "Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến"
  d/. "Chống đế quốc" và "Chống phát xít"
Câu 4: Nghệ Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh nhất vì:
  a/. Là nơi tập trung đông đảo giai cấp công nhân
  b/. Là nơi thành lập chính quyền Xô viết sớm nhất
  c/. Là nơi có truyền thống anh dũng dân tộc chống giặc ngoại xâm
  d/. Là nơi có đội ngũ cán bộ Đảng đông nhất trong cả nước
Câu 5: Gọi là chính quyền Xô viết vì:
  a/. Chính quyền đầu tiên được thành lập ở huyện Xô viết
  b/. Hình thức mới của chính quyền theo kiểu Xô viết (nước Nga)
  c/. Hình thức chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo
  d/. Hình thức nhà nước của những nước theo con đường XHCN
Câu 6: Sự kiện nào đánh dấu thắng lợi thời kì phục hồi lực lượng cách mạng?
  a/. Đấu tranh của công nhân và nông dân 1933
  b/. Cuộc tranh luận công khai về duy vật - duy tâm 1933
  c/. Đại hội lần I của Đảng tại Ma Cao (3 - 1935)
  d/. Cuộc tranh luận "nghệ thuật vị nghệ thuật" hay "nghệ thuật vị nhân sinh"
Câu 7: Trần Phú, tổng bí thư của Đảng cộng sản Đông Dương bị Pháp bắt vào:
  a/. 19 - 4 - 1931
  b/. 14 - 9 - 1931
  c/. 19 - 4 - 1932

  d/. 14 - 9 - 1932 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét